Anasayfa / EĞİTİM KURULU GÖREV VE SORUMLULUK TALİMATI

EĞİTİM KURULU GÖREV VE SORUMLULUK TALİMATI

YÖNETİM KURULU

KARAR TARİHİ :

KARAR NO       :

 

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU

EĞİTİM KURULU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Am

Madde 1 –

Bu talimatın amacı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Eğitim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 –

Bu talimat, sporcu, antrenör, kulüp ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kurulları ile ilgili

kurum ve kuruluşların tüm eğitim faaliyetlerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 –

Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 06 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 –

Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük                 : Spor Genel Müdürlüğünü (SGM),

Federasyon                         : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunu,

Daire Başkanı                     : Spor Eğitim Daire Başkanlığını

Federasyon Başkanı           : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu                 : Federasyon Yönetim Kurulunu

Antrenör               : Özel Sporcuların fiziki, fizyolojik, psikolojik, motor beceri ve sosyal özellikleri hakkında alan bilgisine sahip olan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren ve Özel Sporcular spor dallarında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan kişiyi,

İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Eğitim Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5 –

Eğitim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Antrenör eğitimi ile ilgili ilkeleri saptamak,
 2. Saptanan temel ilkeler çerçevesinde kısa ve uzun vadeli eğitim programlarını koordine etmek, düzenlemek ve denetlemek,
 3. Federasyonun faaliyet gösterdiği branşlarda uluslararası kuralları takip etmek, bu konularda kurs, seminer, panel, sempozyum, vs. düzenlemek, eğitim materyallerinin (broşür, dergi, kitap, makale, CD vb.) hazırlanması ve yayınlanmasını sağlamak ve bu organizasyonlar için alt kurullar oluşturmak ve atamak,
 4. Kurs, seminer, panel, sempozyum vb. organizasyonlarda vize işlemleri için alınacak ücretleri belirlemek ve Federasyon yönetim kurulunun onayına sunmak,
 5. İlgili kurullarla işbirliği yaparak Federasyonun yıllık eğitim faaliyet programını hazırlayarak Federasyona onayına sunmak,
 6. Federasyonun faaliyet gösterdiği branşlarda antrenör yetiştirilmesinde, eğitim ve bilimsel destek programlarının yürütülmesinde ve eğitim faaliyetlerinin organizasyonlarının düzenlenmesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Spor Kulüpleri, Antrenör Derneği v kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 7. Antrenörlerin eğitilmesi, sınıflandırılması, terfi-tenzil ve belgelendirilmeleri ile ilgili usulleri belirlemek, talimat çalışmaları yapmak ve Federasyon yönetim kuruluna sunmak,
 8. Her kademedeki antrenör talimatlarını hazırlamak ve Federasyona sunmak,
 9.  Her kademedeki antrenör için kurs ile hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve yürütmek,
 10. Her kurs ve seminere en az bir kurs yöneticisi görevlendirmek,
 11. Federasyonun faaliyet gösterdiği branşlardaki eğitim konuları kapsamında kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerinin asgari kriterlerini belirlemek,
 12. Yurt dışından alınan antrenör ve öğretici belgelerinin denklik işlemlerini yapmak ve sonuçları rapor halinde Federasyona sunmak,
 13. Talep edildiğinde Federasyon ceza ve hukuk kurulu tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek,
 14. Özel Sporcularda spor felsefesini oluşturmak üzere teknik kurullarla belirli aralıklar ile toplantılar ve Özel Sporcular Milli Takım kamplarında sporculara yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek, kamplarda ve yurt içi yarışmalarda inceleme araştırma ve gözlemlerde bulunmak,
 15. Kurs Öğretim Görevlileri Kurulu ile düzenli görüş alışverişinde bulunmak amaçlı toplantılar düzenlemek,
 16. Eğitim konusunda Federasyon yönetim kurulunu düzenli olarak bilgilendirm
 17. Eğitim Kuruluna bağlı ARGE Kurulu, Sınıflandırma ve Uygunluk Kurulu, Kurs Öğretim Görevlileri Kurulu adında alt kurullar kurmak, görevlendirmelerini yaparak federasyona bildirmek.
 18. Eğitim Alt Kurulların görev alanlarını belirlemek.
 19. Eğitim Kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarını belirlemek.

 

Kuruluş ve Görev Süresi

Madde 6 –

 1. a. Eğitim kurulu, yönetim kurulu tarafından atanan en az Beş üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter seçerler, diğerleri üye olarak görev yaparlar.
 2. Eğitim Kurulunun görev süresi, atanmalarından itibaren yönetim kurulunun görev süresi kadardır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde mevcut üyelerde değişiklik yapabilir.
 3. Yönetim Kurulu üyelerinden bir üye Eğitim Kurulu faaliyetlerini koordine eder.

 

Toplantılar

Madde 7 –

 1. Eğitim kurulu yılda en az üç defa olmak üzere Eğitim Kurulu Başkanının teklifi ile Federasyonun çağrısı üzerine toplanır. Kurul Toplantılarına iki defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği eğitim kurulu tarafından tekrar değerlendirilir. Gerekli hallerde federasyon başkanının doğrudan çağrısı ile olağanüstü toplanır.
 2. Kurul toplantıları; kurul başkanının katılmaması halinde Başkan Yardımcısı veya ilgili Federasyon yönetim kurulu üyesi başkanlığında yapılır. Federasyon başkanı gerekli görmesi halinde toplantılara başkanlık eder.
 3. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Kurul, her yıl ortak çalışmalar yapmak üzere Federasyonun diğer kurulları ile bir araya gelebilir.
 4. Üyeliğin düşmesi halinde, yönetim kurulunun onayı ile yeni üye atanabilir.

 

Talimatta Yer Almayan Konular

Madde 8 –

Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlülük

Madde 9–

Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun internet sitesinde yayınlandığı

tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10 –

Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı yürütür.