Anasayfa / ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

YÖNETİM KURULU

KARAR TARİHİ             :

KARAR NO                   :

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU

 ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

      Amaç

      Madde 1– Bu Talimatın amacı, sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak federasyonun faaliyet gösterdiği spor dallarındaki antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

      Kapsam

      Madde 2– Bu Talimat, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun faaliyet gösterdiği spor dallarında antrenör eğitim programları ile bu programların uygulama usul ve esaslarını kapsar.

 

      Dayanak

      Madde 3– Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 06 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

      Tanımlar

      Madde 4- Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü (SGM),

Federasyon : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunu,

Daire Başkanı : Spor Eğitim Daire Başkanlığını

Federasyon Başkanı : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu : Federasyon Yönetim Kurulunu

Antrenör : Özel Sporcuların fiziki, fizyolojik, psikolojik, motor beceri ve sosyal özellikleri hakkında alan bilgisine sahip olan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren ve Özel Sporcular spor dallarında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan kişiyi,
İfade eder.

 

      Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

      Kurs Düzenleme

      Madde 5

 1. a) Antrenör eğitim kursları, federasyona bağlı bulunan spor branşları ile ilgilenen kamu, kurum ve kuruluşları ile gençlik ve spor kulüplerinin antrenör gereksinimleri esas alınarak, Federasyon tarafından, gerekli hallerde Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon ve işbirliği ile düzenlenir.
 2. b) Antrenör Kursları çeşitli Kademelerde Özel Sporcular Kademe Antrenör Kursları olmak üzere düzenlenir. Diğer Federasyon belgesi bulunan antrenörler sadece 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kurslarında C grup derslerin bulunduğu Özel Sporculara yönelik kısmına katılması ve başarılı olması halinde katılımcıların belgeleri kademesine bakılmaksızın 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Belgesi hak ederler. Bu durumda olan kursiyer A ve B grup derslerden muaf sayılırlar.

      Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Koşullar

      Madde 6– Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

 1. a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
 2. b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak,
 3. c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan  fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,
 4. d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
 5. e) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; spor dallarında müracaat ettiği branşta milli sporcu olmak, zihinsel engelli çocukların spor eğitimi alanında kulüplerde çeşitli görevlerde bulunmak, gönüllü çalışmalara katıldığını belgelemek, üniversite mezunu olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, lisanslı sporcu olmak tercih sebebi olacaktır.
 6. f) Antrenör kurs ve seminerlerine katılanlardan, Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği kurs katılım payı alınır.

      Özel Sporculara Yönelik Sosyal Yaşam Faaliyetleri için Sertifikasyon Programı ve Belgeleri

      Madde 7- Federasyonun faaliyet alanına giren Zihinsel Engelli bireyler ile ilgili Spor Faaliyetleri yanında onların sosyal yaşantılarında olumlu değişiklikler ortaya çıkartma, Sosyal-Psikolojik-Duyusal gelişimlerini sağlamak, vb. amaçlarla Antrenörlük kursları dışında “Yaşam Koçu, Sosyal Yardımcı, Spor Bakıcısı” vb. gibi isimlerle adlandırılan ve ilgili hizmetlere yönelik yapılan sertifikasyon programları düzenlenebilir. Zihinsel Engel gruplarına yönelik özelleştirilmiş şekilde program içeriği verilir. Federasyonumuzun düzenlediği bu tür sertifikasyon programlarını tamamlayanlara belge verilir. Bu belge sahibi olanlar Antrenörlük Kurslarında Kursiyer olma önceliğine sahiptir. Federasyon dışında yapılan her türlü benzeri programı bitirenlere bu hak tanınmaz spor hizmeti vermelerine izin verilmez.

      Antrenör Sınıflandırılması

      Madde 8 Antrenörler beş kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

 1. a) Yardımcı Antrenör (I. Kademe).
 2. b) Antrenör (II. Kademe).
 3. c) Kıdemli Antrenör (III. Kademe).
 4. d) Baş Antrenör (IV. Kademe).
 5. e) Teknik Direktör (V. Kademe).

 

      Görev Alanları

      Madde 9– Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar:

 1. a) Yardımcı Antrenör: Kulüplerde antrenör yardımcısı olarak,
 2. b) Antrenör: Kulüplerde ve ulusal takımlarda antrenör olarak,
 3. c) Kıdemli Antrenör: Kulüplerde ve ulusal takımlarda kıdemli antrenör olarak,
 4. d) Baş Antrenör: Kulüplerde ve ulusal takımlarda baş antrenör olarak,
 5. d) Teknik Direktör: Kulüplerde ve ulusal takımlarda teknik direktör olarak,

Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. Üst kademe antrenör bulunmaması halinde daha alt kademedeki antrenörler görevlendirilebilir.

      Eğitim Kademeleri

      Madde 10– Antrenör eğitim kursları beş kademede yapılır.

 1. a) Yardımcı Antrenör (I. Kademe) kursu: Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.
 2. b) Antrenör (II. Kademe) kursu: kademe temel çalıştırıcı belgesine sahip Yardımcı Antrenör lisansı ile 2 yıl Federasyona bağlı spor kulüplerinde antrenör olarak çalıştığını belgeleyen ve son 2 yıl içinde Federasyon tarafından düzenlenen en az iki spor aktivitesine iştirak eden ve en az bir Gelişim Seminerine katılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
 3. c) Kıdemli Antrenör (III. Kademe) kursu: kademe antrenör lisansına sahip ve 2 yıl Federasyona bağlı spor kulüplerinde antrenör olarak çalıştığını belgeleyen ve son 3 yıl içerisinde federasyon tarafından düzenlenen en az üç spor aktivitesine (biri Türkiye Şampiyonası olmak kaydıyla) iştirak etmiş olan ve son iki yılda en az iki Gelişim Seminerine katılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
 4. d) Baş Antrenör (IV. Kademe) kursu: kademe antrenör lisansına sahip ve 3 yıl Federasyona bağlı spor kulüplerinde çalıştığını belgeleyen ve son 3 yıl içerisinde federasyon tarafından düzenlenen en az dört spor aktivitesine (biri Türkiye Şampiyonası olmak ve biri uluslararası turnuva olmak kaydıyla) iştirak etmiş olan ve son iki yılda en az üç Gelişim Seminerine katılmış kıdemli antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
 5. e) Teknik Direktör (V. Kademe) kursu: kademe antrenör lisansına sahip ve 3 yıl Federasyona bağlı spor kulüplerinde çalıştığını belgeleyen ve son 3 yıl içerisinde Federasyon tarafından düzenlenen en az beş spor aktivitesine (ikisi Türkiye Şampiyonası olmak ve biri uluslararası turnuva olmak kaydıyla) iştirak etmiş olan ve son üç yılda en az dört Gelişim Seminerine katılmış baş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

      Antrenör Eğitim Programı

      Madde 11 – Kademeler itibariyle Antrenör Eğitim programında uygulanacak dersler ve ders saatleri aşağıda belirtilmiştir.

Federasyon eğitim programlarında yer alan derslere yeni dersler ilave etmeye, sürelerini artırmaya veya ders isimlerini gerektiğinde değiştirebilir.

EK – 1   TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI

DERSİN ADI I.

KADEME

II.

KADEME

III.

KADEME

IV.

KADEME

V.

KADEME

A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI SAAT SAAT SAAT SAAT SAAT
SPOR ANATOMİSİ 4 6 6
SPOR FİZYOLOJİSİ 4 8 6 20 (Z)
GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ 10 14 16 20 (Z)
SPOR VE BESLENME 4 4 4
SPOR SOSYOLOJİSİ 4 4
SPOR PSİKOLOJİSİ 4 6 8 10 (Z) 10 (Z)
SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 2 5 (Z) 5 (Z) 5 (Z)
SPORCU SAĞLIĞI 4 4 2
BİOMEKANİK 4 10 (S) 10 (S)
SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4 4
SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ 4 10 (S)
BECERİ ÖĞRENİMİ 4 4 4 2(Z)
PSİKOMOTOR GELİŞİM 6 8
SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ 10 (S)
SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2
SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ 10 (S)
SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ 10 (S)
YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ 2 10 (S) 10 (S)
MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK 10 (S)
MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME 10 (S)
BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM 10 (S) 10 (S)
SPOR PAZARLAMASI 10 (S)
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ 10 (S)
B.ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI
ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE PROGRAMLANMASI  – 20 (Z)
ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI 10 (S)
MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ 10 (S)
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE GELİŞMELER  – 10 (Z)
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ 10 10 12 20 (Z) 20 (Z)
SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME 4
SPOR DALI OYUN KURALLARI 4
SPOR DALI TEKNİK TAKTİK 32 50 50
ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN 20 (Z)
ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN 30 (Z)
ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK 60 (Z)
KURS BİTİRME PROJESİ          P        P
C.ÖZEL SPORCULARA YÖNELİK ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI
Özel Eğitim ve Zihinsel Yetersizliğin Kavramsal Çerçevesi 6 8 8 10 10
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Genel Gelişim Özellikleri ve Sportif Boyutları 4 4 4 6 6
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sportif Eğitim ve Öğretim Yaklaşımları 6 6 6 8 8
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sportif Uygunluk ve Sınıflandırma 4 4 4 4 4
TOPLAM DERS SAATLERİ 120 158 155    233 189

Spor branşları itibariyle kurslar planlanmadan önce Daire Başkanlığı, ilgili spor dalı federasyonuyla işbirliği içerisinde 4 ve 5inci kademede yer alan seçmeli derslerden en az 4 tanesini belirler.

Z = Zorunlu dersler

S = Seçmeli dersler

 

      Öğretim Elemanları

      Madde 12

a)Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş veya konusunda akademik kariyere sahip olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Federasyonca görevlendirilir.

 1. b) Özel eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri Federasyonca yapılır. Bu görevlendirmeler esnasında ders verecek öğretim elemanları öncelikle alanlarında antrenörlük formasyonuna sahip veya alanında uzmanlaşmış kişiler arasından Federasyonca görevlendirilir.
 2. c) Özel Sporculara Yönelik derslerin bulunduğu C grup dersler Federasyon Eğitim Kurulu üyeleri tarafından verilir. Gerektiğinde bu dersler için alanında uzmanlaşmış kişiler arasından Federasyonca görevlendirme yapılır.

 

      Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma

      Madde 13- Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı ve antrenör olanlar da öğretim elemanı olarak görevlendirilebilir.

      Gelişim Semineri

      Madde 14- Federasyon, her kademedeki antrenör kurslarına ek olarak antrenör gelişim seminerleri de düzenler. Bu seminerlere katılanlara “Katılım Belgesi” verilir.  Üst kademelere terfi için bu tür seminerlere katılım ön koşulu getirilebilir.

      Belge Verilmesi

      Madde 15- Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere, Federasyonun ilgili branştaki antrenör belgesi verilir.

      Lisans Verilmesi

      Madde 16- Antrenör belgesini almış olanlara Federasyon tarafından antrenör lisansı verilir. Lisanslar her yıl Federasyonca vize edilir. Vize ücreti her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

      Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

      Madde 17

 1. a) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Federasyon yönetim Kurulu kararıyla üç yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin sonunda talepte bulunan antrenörlere Federasyonca düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden lisans verilebilir.
 2. b) Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları federasyon Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır.
 3. c) İki yıl üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler, Federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkarabilir.
 4. d) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve  milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan antrenörlerin, antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Yönetim Kurulunca askıya alınır. Bu suçlarından dolayı mahkûmiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

      Sınav  ve Değerlendirme

      Madde 18– Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan derslerden sınava alınırlar.

Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

 1. a) Sınavlar; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak derslerin öğretim elemanınca yapılır ve değerlendirilir.
 2. b) Eğitim programlarına ait derslerin her biri yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan başarılı olabilmek için Özel Eğitim derslerinin her birinin sınavlarından en az 60 (altmış) puan alınması zorunludur.
 3. c) Sınavlarda en fazla dört (4) dersten başarısız olanlar, daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin, başarısız olduğu dersten iki yıl içerisinde en çok iki kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olurlar. Daha fazla dersten kalan kursiyer kurstan başarısız sayılır. Bu şekilde başarısız olduğu kursta varsa geçtiği derslerden daha sonra muaf sayılmaz. En fazla 4 derse kadar başarısız olanlar 2 yıl içerisinde bütünleme kaydı yaptırarak başarısız olduğu derslerden geçmeyi başaramaz ise bu süre sonunda kurslara tekrar katılmak ve yeni başvuru yapmak zorundadırlar.
 4. d) Sınavlara girmeyen kursiyerler derslere devam etmemiş kabul edilir. Devamsızlıktan kaldı olarak karar verilir. İlk 5 dersten bu şekilde başarısız sayılan kursiyerin kursla ilişiği kesilir.
 5. e) IV. Kademe Baş Antrenör ve V. Kademe Teknik Direktör kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, Özel Sporcular spor dallarında kurs bitirme projesi hazırlayacaklardır. Kurs bitirme projeleri antrenörler tarafından belirlenerek Eğitim Kurulunun onayına sunulur. Eğitim Kurulunca uygun görülen proje sahipleri antrenör belgelerini almaya hak kazanır.

      Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

      Madde 19- Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve uygulamalı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına, kursiyerler, sonuçların açıklandığı tarihinden itibaren on iş günü içinde  yazılı olarak Federasyon’a itiraz edebilir. İtirazlar otuz gün içinde  Federasyon tarafından sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak cevap verilir.

      Devam Zorunluluğu  

      Madde 20- Kursa bir tam gün veya iki yarım günden fazla katılmayan kursiyerlerin, kursla ilişikleri kesilir. Kurs süresince bir günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

      Muafiyet

      Madde 21:

 1. a) Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar 1. Kademe Yardımcı antrenör kursundaki temel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.
 2. b) BESYO mezunu olup ihtisas alanı, engelliler spor olanlar veya Engelliler Spor Bölümü mezunu olanlar C grup derslerden belgeleyecekleri Transkriplerine göre ders içeriği uygun olan derslerden muafiyet alabilirler. Bu konuda Eğitim Kurulu üyesi kurs yöneticisi inceleme yaparak muafiyet kararını bildirir.
 3. c) Farklı federasyonlardan alınmış Antrenörlük belgesine sahip olanlar kademeler itibariyle aynı kademedeki temel eğitim derslerinden 4 yıl süre ile muaf tutulurlar. Federasyonların kendi bünyesinde veya Spor Eğitim Dairesi ile işbirliğinde kursu yapmış olması arasında fark gözetilmez, muafiyete esas belge için katılım sağlanmış kurstaki ders saatlerinin Spor Eğitim Dairesinin ders saatleri çizelgesi ile eşit olması dikkate alınır.
 4. d) Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinden mezun olanlar C Grubu derslerinden Özel Eğitim ve Zihinsel Yetersizliğin Kavramsal Çerçevesi dersinden muaf tutulurlar.
 5. e) Muafiyet şartlarına haiz olanlar kurs derslerine katılabilirler.
 6. f) Federasyonun kurslarındaki ders saatleri çizelgesi Spor Eğitim Dairesi ile aynı olduğundan düzenlenen kurslarda başarılı olanlar A ve B grubu dersler için farklı federasyonlardan muafiyet talebinde buluınabilirler.

 

      Yurt Dışından Alınan Antrenörlük  Belgelerinin Denkliği

      Madde 22- Bu Talimatın 10 uncu maddesindeki eğitim programı esas alınarak, yurt dışında iştirak edilen kursların başarı ile tamamladığının belgelenmesi halinde, Federasyon Eğitim Kurulunun görüşü ile birlikte durumuna uygun dengi antrenör belgesi verilir.

      Uluslararası Antrenör Kursu vb. Eğitim Faaliyetleri

      Madde 23- Federasyon, faaliyet gösterdiği spor branşlarının uluslararası federasyonları ile eşgüdüm ve işbirliği içerisinde uluslararası antrenör kursları, gelişim seminerleri, vb. eğitim faaliyetleri düzenleyebilir.

      Kurs Yönetimi ve Denetimi

      Madde 24- Kurs yöneticisi Federasyon Eğitim Kurulunca atanır. Kurs yöneticisi kursun sevk ve idaresi ile kursiyerlerin belgelerinin toplanması, kursa katılacakların belirlenmesi, kursiyer ve öğretim elemanlarının devam-devamsızlıklarının takibi, kurs sonuçlarının ilanı ve benzeri hizmetler ile kursa ait tüm belgelerin federasyona teslim edilmesinden sorumludur.

Eğitim Kurulu üyesi olan kurslar sorumlusu kursun başında ve sonunda kursu gerektiğinde denetler.

      Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlilerinin Kurs Müracaatı

      Madde 25- Kurslarda kursiyer olmak isteyen öğretim görevlileri ve Eğitim Kurulu üyeleri kendi verdikleri dersten ve mezuniyet durumundan dolayı muaf olacağı derslerden muaf olmak üzere kurslara zamanında başvuru yapmış olmak koşuluyla kursiyer olabilirler. Muaf dersler dışındaki derslere devam zorunluluğu uygulanır. Eğitim Kurulu üyelerinden başvuru ücreti alınmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

      Hüküm Bulunmayan Haller

      Madde 26- Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, sorunların çözümü Eğitim Kurulunun teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile sağlanır.

      Yürürlük

      Madde 27- Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayınlandığı tarihinde yürürlüğe girer. 18-1 Karar sayılı Talimatın yürürlüğü sona erer. Geçici Maddelerin yürürlük tarihi 31.12.2103 tarihinde sona erer.

      Yürütme

      Madde 28- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı yürütür.

      Geçici Maddeler;

      Federasyonun Geçmiş Dönemlerinde Belge Alan Antrenörler

      Geçici Madde 1- Federasyonun ilk kuruluş adı olan Engelliler Spor Federasyonu, ikinci adı olan Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu dönemlerinde Federasyonun düzenlemiş olduğu kurslara katılıp başarılı olan ve belge alan kişilerin belgelerinin federasyona talepleri de dikkate alınarak belgelerinin Federasyon bünyesinde hangi statüde değerlendireceği belirlenir. Geçici madde yürürlük süresi sonunda yapılan talepler değerlendirilmez. Belgeleri hükümsüz hale gelir.

      2. Kademe Antrenörlük Gerektiren Görevlendirmeler

      Geçici Madde 2-  Bu talimatın 10. maddesinin b bendinde belirtilen 2. Kademe Antrenör Kursu federasyon tarafından hiç açılmamıştır. Federasyon 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesine sahip kişiler ilgili resmi ve özel kurumlarda 2. Kademe Antrenör belgesi gerektiren görevlere ilk açılacak Antrenör Kursuna başvuru ile Katılma taahhüdünde bulunmak koşuluyla görevlendirilirler.

      Resmi ve Özel Kurumlarda 2. Kademe Antrenör olarak görevlendirilme durumu olanların talepleri ile kendilerine belge düzenlenerek verilir. Yapılacak olan 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna katılmaması veya başarısız olması durumunda ilgili kuruma bildirilerek taahhütname şartları uygulanır.